Zaloguj
     
Programy autorskie PDF Drukuj Email

„W poszukiwaniu wartości”

          Program autorski „W poszukiwaniu wartości” jest realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi  od 01.09.2006 r.  Skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wszystkich klas oraz dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.
 Głównym celem realizacji programu jest kształtowanie postaw uczniów zgodnie z uniwersalnym systemem wartości.
          Nowatorstwem jest podejście do problematyki wartości moralnych,  które kształtować można tylko w procesie świadomych i zamierzonych oddziaływań o charakterze dydaktycznym i wychowawczym.
Program  oparto  na siedmiu wartościach:

 1. Życzliwość - rozumiana jako chęć niesienia pomocy i zaspakajania potrzeb innych
 2. Szacunek – czyli grzeczność, troska o dobro i uczucia drugiej osoby, dotrzymywanie słowa
 3. Przyjaźń, miłość – wobec osób, ideałów, własnej osoby
 4. Uczciwość – zawierająca takie składowe jak: rzetelność, prawdomówność, poszanowanie cudzej własności
 5. Mądrość - rozumiana jako wiedza, przewidywanie konsekwencji, celowe czynienie dobra
 6. Sprawiedliwość – czyli przestrzeganie zasady równości praw i poszanowanie prawdy
 7. Odpowiedzialność –  dobrowolne odpowiadanie za swoje czyny i dobro innych.

          W trakcie realizacji programu wzbogacono go o treści dotyczące wartości jaką jest pokój, rozumiany jako stan bycia wewnętrznie spokojnym, pozytywnego myślenia o sobie i o innych.
          Na realizację każdej z wymienionych wartości z reguły przeznaczony jest jeden miesiąc. Za realizację treści ujętych w programie odpowiedzialni są uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami i nauczycieli podczas:

 • zajęć w kręgu
 • zajęć wstępnych realizowanych metodą ośrodków pracy w oddziale przedszkolnym, klasach I-III szkoły podstawowej i klasach edukacyjno – terapeutycznych
 • godzin wychowawczych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum
 • innych zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych
 • spotkań o charakterze profilaktycznym z przedstawicielami instytucji wspomagającymi rozwój psychospołeczny i emocjonalny uczniów zagrożonych demoralizacją
 • akcji ogólnoszkolnych
 • warsztatów

          Każde zajęcia realizowane w ramach programu rozpoczyna się od zdefiniowania wartości, określenia jej adresatów, sposobów okazywania, skutków zaniechania.
          Dobór metod i form pracy wykorzystywanych podczas realizacji programu podlega modyfikacji w zależności od potrzeb uczniów w taki sposób, aby gwarantował zrozumienie treści przekazywanej wartości. Podczas ustalania zakresu tematycznego bierze się pod uwagę zainteresowania oraz możliwości psychofizyczne uczniów, co sprzyja ich aktywnemu uczestnictwu w aranżowanych zajęciach.

 Program „Żyj zdrowo”


Program ten jest programem profilaktycznym. Powstał w odpowiedzi na potrzebę podniesienia oświaty zdrowotnej wśród uczniów, którzy w obecnych czasach odżywiają się niezdrowo, zbyt mało czasu poświęcają wypoczynkowi czynnemu, nie dbają o swój wygląd estetyczny, są hałaśliwi i łatwo ulegają negatywnym wpływom środowiska. Jednocześnie stanowi on ofertę dla uczniów, którzy zechcą poszerzyć swoje zainteresowania.
Założeniem programu jest wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę na temat właściwego odżywiania, przestrzegania higieny, prawidłowego wypoczynku oraz negatywnych sutków nałogów i hałasu. Poprzez realizację zadań i osiąganie celów uczniowie nabędą umiejętności potrzebne do utrzymania zdrowia, właściwej kondycji życiowej, wpływania na właściwe funkcjonowanie i rozwój organizmu. Wyrobią w sobie nawyki i postawy niezbędne do zachowania zdrowia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wpływania na pozytywne decyzje innych.

Zadaniem programu jest:

 • edukacja prozdrowotna uczniów
 • przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie
 • wspieranie rozwoju ucznia w czterech wymiarach zdrowia: fizycznym, psychicznym, społecznymi i osobistym.


Cele programu:   
Nadrzędnym celem programu jest usprawnianie, korygowanie, kompensowanie, zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie jego zdolności zainteresowań poprzez:

 • poszerzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju uczniów
 • kształtowanie postawy preferujące zdrowy styl życia
 • rozwijanie świadomość, jakie zachowania sprzyjają zdrowiu, jakie mu zagrażają
 • kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania się
 • wyrobienie podstawowych nawyków higienicznych
 • budzenie zainteresowania i zamiłowania do uprawiania ćwiczeń ruchowych szczególnie na świeżym powietrzu
 • kształcenie takich umiejętności jak: inicjatywa, odwaga w podejmowaniu decyzji i pokonywaniu trudności, wytrwałość w działaniu, zdyscyplinowanie.
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z racjonalnym odżywianiem
 • kształtowanie umiejętności w zakresie rozsądnego i bezpiecznego wykorzystanie czasu wolnego
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z higieną osobistą oraz higieną otoczenia
 • zapoznanie uczniów z elementami udzielania pierwszej pomocy
 • eliminowanie nałogów
 • promowanie zdrowego stylu życia    

 
Organizacja pracy:
Program realizowany będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych, działalności koła zainteresowań. Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny zegarowej. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
 
W trakcie realizacji programu uczniowie nabędą również wiele postaw społecznych takich jak:

 • umiejętność współpracy i współżycia w grupie
 • okazywanie pozytywnych uczuć skierowanych do siebie i innych
 • troski o siebie i innych
 • szacunku dla zdrowia własnego oraz innych osób
 • unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu
 • przeciwstawiania się złym wpływom środowiska.


 

Treści programowe:
Treści programowe podzielone zostały na bloki tematyczne zgodne
z wytyczonymi celami.
Blok I - promowanie zdrowego stylu życia  
Blok II – prawidłowe odżywianie
Blok III – aktywność ruchowa i wypoczynek
Blok IV – higiena osobista, ubioru i otoczenia
Blok V – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Blok VI – hałas i jego znaczenie dla zdrowia człowieka
Blok VII – eliminowanie nałogów
 
Program opracował zespół w składzie:
mgr Grażyna Zarębska

mgr Jolanta Stefańska

mgr Bożena Korżyk

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2007 r. Rada Pedagogiczna przyjęła uchwałę o podjęciu i wdrożeniu programu profilaktycznego „Żyj zdrowo”.
 


 

Schola Aniołkowe Nutki 

Program zajęć pozalekcyjnych  schola Aniołkowe Nutki przeznaczony jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi. Schola Aniołkowe Nutki istnieje od roku 2005. Jest propozycją realizacji edukacji muzycznej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
W dzisiejszym świecie istnieje mnóstwo teorii pedagogicznych, które podkreślają ważne miejsce w życiu człowieka oraz akcentują prawa każdego z nas do „wyższej kultury”. Ważne jest zatem prowadzenie takich zajęć, które będą pozwalały kształtować człowieka twórczego, bogatego i pięknego wewnętrznie. Muzyka jest jedną z dziedzin sztuki, która kształtuje estetyczną wrażliwość człowieka. Tworzy ona nową rzeczywistość i jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu – służy ludziom. Muzyka dociera do odbiorcy w różny sposób i w różnych sytuacjach.
Okres najważniejszego rozwoju zdolności głosowych, słuchowych przypada na wiek 10-12 lat. Dzieci wtedy chętnie muzykują-śpiewają różny repertuar i grają na instrumentach. Rozwój ich percepcji następuje także poprzez aktywny rozwój muzyki – słuchanie i śpiewanie głównych wątków znanych utworów, samodzielne tworzenie muzyki oraz szeroko rozumiany ruch przy muzyce – improwizowanie ruchu do melodii, elementy tańca. Uczniowie chętnie wykonują rozmaite ćwiczenia melodyczne, rytmiczne, sami często proponują własny sposób wykonania zadań ruchowych i zabaw przy muzyce. Zajęcia scholi pozwolą na realizowanie tych wszystkich zadań.
Realizacja programu scholi Aniołkowe Nutki zakłada poszukiwanie indywidualnych uzdolnień artystycznych uczniów. Zmierza do kształtowania dyspozycji oraz umiejętności w celu muzycznego rozwoju uczniów.
Program scholi Aniołkowe Nutki opiera się na wykorzystywaniu różnorodnych form kontaktu z muzyką, co daje możliwość najbardziej indywidualnego przeżycia sztuki przez każdego z uczestników.
Przewidywane formy aktywności muzycznej to:
•    śpiew,
•    gra na instrumencie,
•    słuchanie muzyki,
•    ruch przy muzyce.
Schola Aniołkowe Nutki ukierunkowana jest na duchowy rozwój człowieka, jego wrażliwości estetycznej. O wartości młodego człowieka decydować będzie wysoki poziom rozwoju uczuć i duża wrażliwość.
To właśnie kontakt z muzyką a w sposób szczególny muzyką religijną pobudza wyobraźnię, rozwija uczuciowość, wyzwala twórcze możliwości, które drzemią w każdym człowieku. Program scholi daje możliwość realizacji siebie poprzez działanie muzyczne, ruch sceniczny. Rozwija wrażliwość na świat dźwięków. W ramach scholi uczniowie będą:
•    przygotowywać programy artystyczne na różne uroczystości i imprezy,
•    występować na terenie placówki i parafii,
•    reprezentować szkołę na konkursach międzyszkolnych i imprezach lokalnych.
Uczestnicy scholi aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i parafii co jest ważnym aspektem wychowawczym i religijnym.

 


 

  

Program nauczania zajęć artystycznych: „Szkolny Biuletyn Artystyczny” program autorski Magdaleny Gułaj  

  


 

 

 

 Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym „Jesteśmy rodziną” program autorski Beaty Bielicz-Kotlarskiej

 


 

  

Program wspierający rozwój mowy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym z wykorzystaniem komputera  „GRY I ZABAWY SŁOWEM" program autorski Bożeny Korżyk 

 


 

  

Program wspomagający edukację polonistyczną w klasach 1-3 szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim „Kocham czytać” program autorski Moniki Paciorkowskiej 

 


 

  

Program Profilaktyczno-Terapeutyczny Ośrodka Pomocy Rodzinie działającego przy Zespole Szkół nr 6, program autorski Ewy Kosteleckiej

 


 

  

Program nauczania i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” program autorski Agnieszki Nalepy

  


 

 

 

Licencje

Powyższa strona, jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Korzystanie z artykułów, zdjęć oraz innych dokumentów publikowanych w serwisie bądź dokonywanie ich opracowań wymaga zgody wydawcy.

Stopka informacyjna

Licznik odwiedzin
Dzień:2
Miesiąc:132
Rok:1576
Ogółem:48788

Zasady korzystania

Dane i informacje zawarte w tym serwisie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Wydawca - Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie.
sinc@interia
/* */

Używamy plików Cookies i podobnych technologii wyłącznie w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych w naszej polityce prywatności.

EU Cookie Directive Module Information